Domov Novinky CAT B30 – Odolný telefón vytvorený do horšieho terénu

CAT B30 – Odolný telefón vytvorený do horšieho terénu

Zdielať

Spo­loč­nosť CAT Pho­nes ozná­mi­la uve­de­nie pro­duk­tu CAT B30 – od­ol­ný te­le­fón ur­če­ný pre pou­ži­tie v naj­ná­roč­nej­šom pros­tre­dí. Je ur­če­ný pre pou­ži­tie vo von­kaj­šom a ná­roč­nom pros­tre­dí, kto­rí od te­le­fó­nu vy­ža­du­jú hla­so­vé a texto­vé služ­by.

CAT B30

S cer­ti­fi­ká­ciou kry­tia IP67 (ochra­na pred vnik­nu­tím) je za­ria­de­nie vo­deo­dol­né do 1 metra, pra­cho­tes­né a ná­ra­zuv­zdor­né. Zvlád­ne pád z vý­šky 1,8 metra na be­tón. Pre­to­že stá­le viac použí­va­te­ľov telefónov, jed­not­liv­cov i spo­loč­nos­tí majú prob­lé­my a pla­tia za op­ra­vy či vý­me­ny za poškodené diely smartfónov pou­ží­va­ných v ná­roč­ných pod­mien­kach, ide o seg­ment, kto­rý je stá­le zis­ko­vý.

S do­po­ru­če­nou ma­loob­chod­nou ce­nou 99 eur a dos­tup­nos­ťou v dru­hom štvrťro­ku 2015 je CAT B30 nás­tup­com ús­peš­né­ho od­ol­né­ho te­le­fó­nu CAT B25. Ide o pr­vé za­ria­de­nie oh­lá­se­né spo­loč­nos­ťou v ro­ku 2015. Nas­le­do­vať bu­dú oh­lá­se­nia iných pro­duk­tov vrá­ta­ne no­vé­ho špe­ciál­ne­ho chyt­ré­ho te­le­fó­nu s pod­po­rou 4G.

Zdroj: TS