Domov Novinky Tržby Googlu za tretí štvrťrok dosiahli 16,5 mld. dolárov

Tržby Googlu za tretí štvrťrok dosiahli 16,5 mld. dolárov

Zdielať

Spo­loč­nosť Goog­le Inc v tre­ťom štvrťro­ku vý­raz­ne zvý­ši­la svo­je vý­dav­ky. Po­čas jú­la až sep­tem­bra zvý­ši­la po­čet svo­jich za­mes­tnan­cov o prib­liž­ne 3 ti­síc. Tem­po ras­tu príj­mov spo­loč­nos­ti z rek­la­my sa však spo­ma­li­lo, ho­ci sa mier­ne zvý­ši­li ce­ny rek­la­my. Hod­no­ta ak­cií Goog­le na tú­to sprá­vu rea­go­va­la pok­le­som. Vo štvr­tok po uzat­vo­re­ní riad­ne­ho ob­cho­do­va­nia ce­na ak­cií Goog­le os­la­bi­la o 2,7% na úro­veň 510,11 dolárovza kus.

Zdroj: SITA