Domov Novinky Slováci v druhom polroku uskutočnili 5,2 mld. minút hovorov

Slováci v druhom polroku uskutočnili 5,2 mld. minút hovorov

Zdielať

V dru­hom polro­ku mi­nu­lé­ho ro­ka us­ku­toč­ni­li Slo­vá­ci mo­bil­ný­mi te­le­fón­mi 5,19 mi­liárd mi­nút ho­vo­rov. Z to­ho 62% mi­nút skon­či­lo vo vlas­tnej sie­ti, 31% pred­sta­vo­va­li iné mo­bil­né sie­te, 4% mi­nút bo­li me­dzi­ná­rod­né vo­la­nia a 3% mi­nút tvo­ri­li vo­la­nia na pev­né sie­te. Vy­plý­va to z úda­jov, kto­ré mo­bil­ní ope­rá­to­ri pos­kyt­li Úra­du pre re­gu­lá­ciu elek­tro­nic­kých ko­mu­ni­ká­cií a poš­to­vých slu­žieb (RÚ).

Telefonovanie

Ako ďa­lej prib­lí­žil ho­vor­ca RÚ Ro­man Vav­ro, oby­va­te­lia Slo­ven­ska v rov­na­kom ob­do­bí ro­zos­la­li 1,27 mi­liar­dy SMS správ a 25,35 mil. MMS správ. V mo­bil­ných sie­ťach bo­lo ukon­če­ných 210,24 mil. mi­nút ho­vo­rov, 40,72 mil. SMS správ a 236,49 tis. MMS správ, kto­ré priš­li z inej za­hra­nič­nej mo­bil­nej ale­bo pev­nej sie­te.

Zdroj: SITA