Domov Novinky Slováci pretelefonovali za polroka 5 mld. minút

Slováci pretelefonovali za polroka 5 mld. minút

Zdielať

Ako ďa­lej in­for­mo­val ho­vor­ca RÚ Ro­man Vav­ro, v sle­do­va­nom ob­do­bí Slo­vá­ci ro­zos­la­li 1,2 mi­liar­dy SMS správ a 21,5 mi­lió­na MMS správ. V slo­ven­ských mo­bil­ných sie­ťach bo­lo ukon­če­ných 162 mil. mi­nút ho­vo­rov, 39,3 mil. SMS správ a 208 tis. MMS správ, kto­ré priš­li z inej za­hra­nič­nej mo­bil­nej ale­bo pev­nej sie­te.

Zdroj: SITA