Domov Novinky Polícia zatkla za drony novinárov z al-Džazíry

Polícia zatkla za drony novinárov z al-Džazíry

Zdielať

V Pa­rí­ži za­dr­ža­li troch no­vi­ná­rov te­le­ví­zie al-Dža­zí­ra, kto­rí si údaj­ne ne­le­gál­ne púš­ťa­li ma­lý dron nad Bou­log­nes­kým le­sí­kom v Pa­rí­ži. Ho­vor­ca pro­ku­ra­tú­ry však uvie­dol, že za­tiaľ ne­vi­dia žiad­nu sú­vis­losť me­dzi za­tknu­tia­mi a zá­had­ný­mi noč­ný­mi pre­let­mi ma­lých bez­pi­lot­ných lie­ta­diel nad met­ro­po­lou.

Dron

Al-Dža­zí­ra so síd­lom v Ka­ta­re uvied­la, že no­vi­ná­ri prá­ve na­tá­ča­li re­por­táž o nez­ná­mych dro­noch. Tie za­zna­me­na­li nad vý­znam­ný­mi mies­ta­mi v Pa­rí­ži v no­ci na stre­du už dru­hýk­rát po se­be. Stráž­com zá­ko­na sa však opäť ne­po­da­ri­lo do­la­piť tých, čo ich ria­di­li, ako ani dro­ny sa­mot­né. Lie­ta­nie pod 6000 met­rov nad cen­trom Pa­rí­ža je pri­tom ile­gál­ne a niž­šie pre­le­ty pot­re­bu­jú op­ráv­ne­nie od úra­dov. Pre­le­ty dro­nov v no­ci sú za­ká­za­né úpl­ne.

Pos­led­né pre­le­ty sa však už po­da­ri­lo na­fil­mo­vať a zá­znam bu­de ana­ly­zo­vať de­sať­člen­ný tím od­bor­ní­kov zos­ta­ve­ný po pr­vých in­ci­den­toch. Fran­cúz­ske úra­dy sú v sta­ve vy­so­kej os­tra­ži­tos­ti po ja­nuá­ro­vom oz­bro­je­nom úto­ku na pa­ríž­sku re­dak­ciu týž­den­ní­ka Charlie Heb­do a nás­led­ných ru­ko­jem­níc­kych drá­mach. Dro­ny za­zna­me­na­li nap­rík­lad nad bu­do­vou ame­ric­ké­ho veľ­vys­la­nec­tva či Eif­fe­lo­vou ve­žou. Štát­na pro­ku­ra­tú­ra za­ča­la v sú­vis­los­ti s prí­pa­dom vy­šet­ro­va­nie.

Zdroj: SITA