Domov Novinky Grécko predajom mobilných frekvencií získa 381 mil. eur

Grécko predajom mobilných frekvencií získa 381 mil. eur

Zdielať

Prá­va na frek­ven­cie zís­ka­li tra­ja mo­bil­ní ope­rá­to­ri fir­my na 15 ro­kov. Pre­da­jom štát­ne­ho ma­jet­ku Até­ny chcú v tom­to ro­ku zís­kať 1,5 mld. eur. Gréc­ku sa však opa­ko­va­ne ne­po­da­ri­lo spl­niť plá­ny v ob­las­ti pri­va­ti­zá­cie pre­dov­šet­kým pre ne­dos­ta­tok zá­uj­mu zo stra­ny in­ves­to­rov. Re­gu­lač­ný úrad uvie­dol, že 30 % ce­ny mo­bil­ní ope­rá­to­ri za­pla­tia v tom­to ro­ku. Zvy­šok su­my štát dos­ta­ne vo feb­ruári ale­bo v roč­ných splát­kach po­čas naj­bliž­ších dvoch ro­kov.

Zdroj: SITA