Domov Novinky Pošta plánuje zdvojnásobiť počet obslužných miest

Pošta plánuje zdvojnásobiť počet obslužných miest

Zdielať

Slovenska posta Hlavna BASlo­ven­ská poš­ta má na Slo­ven­sku 300 in­teg­ro­va­ných ob­služ­ných miest (IOM). In­for­mo­val o tom v rám­ci me­dzi­ná­rod­né­ho kon­gre­su ITA­PA 2014 ge­ne­rál­ny ria­di­teľ Slo­ven­skej poš­ty To­máš Druc­ker. „Pos­ky­tu­je­me šty­ri vý­znam­né elek­tro­nic­ké služ­by, a to je vý­pis z ob­chod­né­ho re­gis­tra, vý­pis z lis­tu vlas­tníc­tva, vý­pis a od­pis z re­gis­tra tres­tov,“ prib­lí­žil.

Pi­lot­ná pre­vádz­ka IOM za­ča­la v mar­ci 2012 na dvoch pra­co­vis­kách. „Pos­tup­ne sme ich roz­ší­ri­li na dva­násť, v mi­nu­lom ro­ku sme roz­ší­ri­li ten­to po­čet na 212 pra­co­vísk, a v tom­to ro­ku na 300 pra­co­vísk,“ kon­šta­to­val Druc­ker. V bu­dú­com ro­ku plá­nu­je Slo­ven­ská poš­ta ok­rem roz­ší­re­nia na 600 pra­co­vísk aj sprís­tup­ne­nie ďal­ších slu­žieb, ako je nap­rík­lad zme­na ko­reš­pon­den­čnej ad­re­sy ale­bo od­hlá­se­nie v prí­pa­de úmr­tia oso­by.

Zdroj: SITA